Regulamin Komisji

REGULAMIN

DIECEZJALNEJ KOMISJI DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ

DIECEZJI SIEDLECKIEJ

ARTYKUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej (zwana dalej: Komisją) jest ciałem doradczym i wykonawczym Biskupa Siedleckiego w sprawach dotyczących muzyki kościelnej na terenie Diecezji Siedleckiej (zwanej dalej: Diecezją). Jej działania wypływają z prawodawstwa kościelnego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentach II Synodu Diecezji Siedleckiej.

§ 2

Członkami Komisji mogą być osoby duchowne i świeckie, które posiadają stosowne wykształcenie muzyczne i doświadczenie z zakresu muzyki kościelnej oraz prowadzą życie zgodne z duchem katolickim.

§ 3

 1. Zarząd Komisji tworzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. Przewodniczącego mianuje Biskup Siedlecki, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Komisja w głosowaniu na wniosek Przewodniczącego.
 2. Głosowania członków Komisji w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadzane są w trybie głosowania tajnego. Warunkiem głosowania w trybie jawnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest brak sprzeciwu chociażby jednego z członków Komisji wobec takiego trybu. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego.

§ 4

W ramach Komisji działają zespoły eksperckie wyłonione spośród członków Komisji:

 1. ds. monodii oraz nowej twórczości liturgicznej,
 2. ds. chórów i scholii,
 3. ds. budownictwa organowego,
 4. ds. muzyki instrumentalnej,
 5. ds. formacji muzycznej.

§ 5

Komisja powoływana jest na okres pięciu lat przez Biskupa Siedleckiego, z możliwością wyboru członków na kolejną kadencję.

§ 6

Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zwołuje je oraz kieruje nimi Przewodniczący, a Sekretarz sporządza stosowny protokół. Z upoważnienia Przewodniczącego, pod jego nieobecność, posiedzeniom Komisji przewodniczy Zastępca przewodniczącego. Data, miejsce posiedzenia oraz jego porządek podawane są najpóźniej na czternaście dni przed planowanym spotkaniem. W nadzwyczajnych przypadkach posiedzenie Komisji może zostać zwołane w krótszym terminie w uproszczonym trybie. Posiedzenia Komisji odbywają się w trybie stacjonarnym, a w sytuacjach tego wymagających, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Obecność członków Komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa.

§ 7

Komisja czynnie współpracuje z Referatem Liturgicznym Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Diecezjalną Komisją Artystyczno-Architektoniczną oraz innymi agendami Kurii. Kierownik Referatu Liturgicznego z urzędu wchodzi w skład Komisji Muzycznej.

§ 8

Komisja może współpracować z Komisjami ds. Muzyki Kościelnej innych diecezji, z Podkomisją ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski oraz z organizacjami krajowymi działającymi na rzecz muzyki kościelnej.

§ 9

Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje honorowo i nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

§ 10

Zadania Komisji finansowane są ze środków własnych wypracowanych w toku jej działalności (np. organizowane rekolekcje, dni skupienia, warsztaty dla muzyków kościelnych), środków uzyskanych od sponsorów. Komisja posiada subkonto w ramach konta bankowego Diecezji, na którym operacji może dokonywać Przewodniczący. Na koniec roku kalendarzowego Przewodniczący przedstawia członkom Komisji oraz ekonomowi diecezjalnemu szczegółowe sprawozdanie finansowe.

ARTYKUŁ II

ZADANIA KOMISJI

§ 11

 1. Podstawowym zadaniem Komisji jest troska o właściwy i zgodny z przepisami Kościoła kształt muzyki kościelnej w Diecezji oraz o stosowne regulacje prawne.
 2. Opinie i postulaty Komisji w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, zaprotokołowane przez Sekretarza Komisji, Przewodniczący przedstawia Biskupowi Siedleckiemu do zapoznania się i ewentualnej aprobaty.

§ 12

Do szczegółowych celów i zadań Komisji należy:

 1. Wsparcie merytoryczne Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej,
 2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia i kursów szkoleniowych dla organistów,
 3. weryfikacja kwalifikacji organistów na prośbę Biskupa lub Ks. Proboszcza,
 4. przeprowadzanie konkursu na stanowisko organisty na prośbę Ks. Proboszcza,
 5. w szczególnych przypadkach zleconych przez Biskupa Siedleckiego opiniowanie umów o pracę,
 6. sporządzanie i aktualizowanie ewidencji organistów Diecezji,
 7. nadzorowanie budowy, remontów organów, zatwierdzanie projektów, dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremontowanych bądź zrekonstruowanych organów,
 8. troska o instrumentarium parafii Diecezji i sporządzanie stosownej dokumentacji,
 9. troska o edukację liturgiczno-muzyczną i artystyczną muzyków kościelnych (organistów, dyrygentów, kantorów, śpiewaków, kantorów, psałterzystów)
 10. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji chórów i schol,
 11. podejmowanie inicjatyw z racji wspomnienia św. Cecylii,
 12. opiniowanie nowej twórczości muzycznej przeznaczonej do liturgii,
 13. opiniowanie próśb o pozwolenie na przeprowadzanie koncertów w kościołach,
 14. opiniowanie propozycji repertuarowych i wykonawczych Mszy św. transmitowanych w radiu i w telewizji,
 15. opiniowanie osób szczególnie zasłużonych dla muzyki kościelnej w Diecezji przedstawionych do odznaczeń oraz rekomendowanie Proboszczom kandydatów do wyróżnień i nagród,
 16. przygotowanie propozycji pieśni do diecezjalnego kalendarza liturgicznego i innych diecezjalnych wydawnictw liturgiczno-muzycznych.

ARTYKUŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Regulamin Komisji zatwierdza Biskup Siedlecki.

§ 14

Zmian w regulaminie może dokonywać Biskup Siedlecki z własnej inicjatywy lub na prośbę Komisji.

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 375/2021

Siedlce, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl