Diecezjalny Konkurs Kompozytorski

REGULAMIN DIECEZJALNEGO
KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

I. Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Kompozytorskiego (zwanego dalej Konkursem) jest Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej z siedzibą w Siedlcach, na ul. Piłsudskiego 62.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs kierowany jest do Muzyków pracujących w Diecezji Siedleckiej lub pochodzących z Diecezji Siedleckiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej Uczestnikami Konkursu).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału: obecni i byli członkowie Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej,
  osoby spokrewnione z obecnymi i byłymi członkami Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej.
 4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu:
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu,
 • przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Komisja ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej,
 • posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie melodii pieśni liturgicznej o św. Jozafacie Kuncewiczu (zwanej dalej Kompozycją). Teksty autorstwa p. Elżbiety Myrchy-Kamińskiej oraz p. Małgorzaty Myrchy-Jachimczuk znajdują się w załączniku dołączonym do regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną Kompozycję swojego autorstwa.
 3. Nadesłana Kompozycja nie może być wcześniej opublikowana, wydana w żadnej formie ani wykonana publicznie.
 4. Uczestnik Konkursu, który nadeśle Kompozycję i przystąpi do Konkursu gwarantuje, że w odniesieniu do Kompozycji, która jest chroniona prawem autorskim, autor posiada stosowne prawa a udostępnienie jej w ramach Konkursu nie narusza żadnych praw autorskich ani innych praw osób trzecich.
 5. Nadesłanie Kompozycji i przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne
  z udzieleniem nieodpłatnej i niewyłącznej licencji Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej na korzystanie z Kompozycji (utworu), w celu rozbudowy
  i rozpowszechniania repertuaru muzycznego związanego z kultem św. Jozafata Kuncewicza. Z chwilą dostarczenia Kompozycji, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,
  a w szczególności: a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie
  i na jakimkolwiek nośniku), b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, e) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, g) wystawiania, h) wyświetlania, i) użyczania i/lub najmu, j) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, k) nadawania za pośrednictwem satelity, l) reemitowania utworu m.in. za pośrednictwem telewizji kablowych oraz platform cyfrowych.

Uczestnik ponadto upoważnia Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności wymienionych powyżej.

Licencja, o której mowa powyżej nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej ma prawo do korzystania zarówno
z całości, jak i z fragmentów utworu w zakresie pól eksploatacyjnych określonych powyżej.

 1. Kompozycję należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego z programu do składu nut lub w wersji ręcznie zapisanej (czytelność zapisu będzie kluczowa dla dopuszczenia Kompozycji do Konkursu). Nadesłane prace nie będą odsyłane do Uczestników. Z chwilą dostarczenia Kompozycji, Uczestnik przenosi na Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej własność egzemplarzy na którym utrwalono Kompozycję.
 2. Zgłaszając utwór do Konkursu Uczestnik składa trzy kopie kompozycji
  z podaniem imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Zgłaszany do Konkursu utwór Uczestnik wysyła na własny koszt na adres:

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej
ul. Piłsudskiego 62

08-110 Siedlce

z dopiskiem „Konkurs Kompozytorski”

nie później niż do 25 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora Konkursu).

 1. Dopuszcza się osobiste dostarczenie przesyłki do siedziby Organizatora Konkursu (adres jak w punkcie 8) nie później niż do 25 listopada 2021 roku do godziny 12:00.
 2. Zgłoszenia złożone po terminie i niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 3. Organizator może poprosić o przesłanie drogą mailową lub dostarczenie na nośniku cyfrowym wersji cyfrowej partytury utworu.
 4. Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury złożone
  z członków Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej.
 5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi 26 listopada 2021 r. po Mszy o godz. 18.00 w Katedrze Siedleckiej. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail oraz zaproszeni na ceremonię.

IV. Nagrody

 1. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie trzech Kompozycji nagrodzonych finansowo.
 2. Organizator Konkursu przewidział następujące nagrody:

1200 zł  – I miejsce,

600 zł                   – II miejsce,

200 zł                   – III miejsce.

 1. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na wskazany przez autora zwycięskiej Kompozycji rachunek bankowy.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do:
 • niewyłonienia zwycięskiej Kompozycji,
 • podziału miejsc i nagród ex aequo,
 • przyznania wyróżnienia/wyróżnień bez nagród pieniężnych.
 1. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. Regulacje prawne

Do niniejszego Konkursu stosuje się postanowienia Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej (08-110) przy Piłsudskiego 62. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę elektroniczną e-mail: muzykadiecezja@idsl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2) Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu w celach i na podstawach prawnych wskazanych poniżej:

 1. a) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
 2. b) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów
  o rachunkowości, i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.

3) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane:

 1. a) dla celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, podziale miejsc Konkursowych, wydania nagród laureatom Konkursu przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia,
 2. b) dla celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez czas wskazany w przepisach.

4) Dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom, w przypadkach przewidzianych prawem, m.in. w sytuacji korzystania przez nas z usług podwykonawców, tzw. procesorów (np. obsługa informatyczna). Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i nie wykorzystują danych do własnych celów.

5) Zgodnie z RODO, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

8) Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora) przysługuje Uczestnikowi Konkursu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu.

 1. Organizator Konkursu zbiera od Uczestników Konkursu następujące dane:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) data i miejsce urodzenia,
 4. c) adres korespondencyjny,
 5. d) adres e-mail,
 6. e) numer telefonu.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od laureatów Konkursu następujące dane:
 8. a) nr PESEL,
 9. b) numer konta bankowego.
 10. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych a także inne uchybienia po stronie Uczestnika Konkursu powodujące niemożliwość jego identyfikacji lub oceny spełnienia przez niego warunków wynikających z niniejszego Regulaminu skutkują wykluczeniem z Konkursu, w tym także utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 11. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem uznania, że informacja przesłana na dotychczasowe dane jest skutecznie doręczona.
 12. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji podanych danych osobowych Uczestników Konkursu.
 13. Imię, nazwisko oraz dostarczone materiały z wizerunkiem autora zwycięskich lub wyróżnionych Kompozycji, a także ich wizerunek utrwalony w czasie przebiegu Konkursu w postaci fotografii i/lub filmu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i czasowego w celach informacyjnych i promocyjnych, między innymi poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych Organizatora i w mediach społecznościowych, wysłanie informacji prasowej oraz newslettera, umieszczenie w publikacjach dotyczących Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, do zmian dat wyznaczających realizację Konkursu oraz do zawieszenia lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres muzykadiecezja@idsl.pl.

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Telefon: tel.: 25 / 644 21 95

E-mail: muzykadiecezja@idsl.pl